Nieuws
Kroniek der gebeurtenissen 1996/1997

1/2/1996: Notitie van de Grondmij. VSV Tonegido moet weg aan de Rodelaan

Februari 1996: Nota gemeente Schapen op ‘t veld? Kostenreductie van 200.000 gulden per jaar nodig bij beheer en onderhoud buitensportcomplexen en veldonderhoud. Mogelijkheden: beheer en onderhoud deels uitbesteden; beheer en onderhoud helemaal uitbesteden; onderhoudsovereenkomst met verenigingen; beheer en onderhoud wordt overgedragen aan de verenigingen; naast beheer en onderhoud draagt gemeente ook eigendom over aan verenigingen

26/8/1996: Berichten over een fusie tussen VSV Tonegido en SV Voorburg

31/10/1996: De gemeenteraad verzoekt de VSV Tonegido en de SV Voorburg nadrukkelijk om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken om zo de overcapaciteit op sportpark ‘t Loo op te lossen

13/3/1997: Er is kritiek op een interview dat wethouder Piet Jansen gaf aan Tonegido Nieuws

15/5/1997: De VSV Tonegido verliest veld 5 aan dr. Beguinlaan

1/9/1997: VSV Tonegido heeft 665 leden, 45 meer dan een jaar eerder.

1/9/1997: Plan Sytwende gaat door. Devjo moet eind 1997 naar sportpark Westvliet. Sportpark Tonegido blijft bestaan. Vraag is echter of er in de toekomst nog genoeg ruimte is. Verlichting veld 2 is geplaatst. De Stichting topsport Tonegido is opgericht als paraplu-organisatie voor voetbal, volleybal en cricket.

8/9/1997: Inspraaknota Buitensportaccommodaties. Basis is bezuiniging van 200.000 gulden per jaar. Het betreft: Devjo, EHC, VV Wilhelmus, VEO, SV Voorburg en Sparta atletiek

29/9/1997: De VV Wilhemus wijst de komst van Devjo af. Voor de VSV Tonegido bestaat de mogelijkheid naar het terrein van de SV Voorburg te gaan

29/9/1997: Gemeente wil 105.000 euro bezuinigen op de voetbalclubs. De veldhuur gaat omhoog en er wordt gesleuteld aan het subsidiesysteem. De gemeente wilde 200.000 gulden besparen doch dat is door de gemeenteraad beperkt. Het liefst wil de gemeente 3 in plaats van 4 voetbalclubs. Het Raadhuis beseft echter dat men niets kan afdwingen. Basis van de hele discussie: overcapaciteit aan velden op Westvliet en ‘t Loo: tekort aan velden bij Devjo en VSV Tonegido. Inzet nu: Devjo naar Westvliet. Moet daar dan wel eigen accommodatie krijgen.

29/10/1997: Notitie Capaciteitsprobleem Tonegido. Rode draad: er zijn minimaal vier speelvelden nodig; een uitbreiding naar vijf velden is te rechtvaardigen; situatie wordt in de toekomst nog nijpender door ledengroei en ‘uitstraling’ vereniging; er is een tweede trainingsveld gewenst.

30/9/1997: Vier voetbalverenigingen in Voorburg is te veel. Sommige verenigingen komen velden te kort, andere hebben ruimte over. Gedurende tien dagen gaan Devjo en de VV Wilhelmus proberen er samen uit te komen net als de VSV Tonegido en SV Voorburg. Lukt dat niet dan worden daarna andere combinaties onderzocht. Devjo wil op zich wel verhuizen; VV Wilhelmus voelt zich bedreigd

7/10/1997: Beraad burgemeester en bestuursdelegatie VSV Tonegido. Gaat over bezuiniging, verminderen aantal clubs. Burgemeester noemt VSV Tonegido de ‘ toplaag’ van het lokale voetbal. Hij wil een goede toekomst regelen. Volgens voorzitter CAP Driel gaat de club met SV Voorburg praten. Bezuinigen en het vrijspelen van velden is tegelijk echter niet op te brengen. Suggestie die ter tafel komt: bespelen Devjo-velden als die club naar Westvliet gaat. ‘t Loo is geen optie omdat de VSV Tonegido over enkele jaren ook te groot zal zijn voor dat complex. Burgemeester noemt het eventueel bebouwen van de open ruimte aan de Rodelaan ‘doodzonde’.

9/10/1997: De burgemeester geeft aan van vier naar twee voetbalverenigingen in de gemeente Voorburg te willen

14/10/1997: VSV Tonegido en tv. Om beelden op TV West uitgezonden te krijgen is het noodzakelijk dat er gefilmd kan worden vanaf het dak. Daar moet een voorziening voor worden gemaakt. Tevens dient die plek toegankelijk gemaakt te worden middels een ladder. Op het dak zou een overdekte plek met railing het beste zijn.

22/10/1997: Notitie vergaderen bestuur. VSV Tonegido is een bedrijf met 750 werknemers en een omzet van circa 400.000 gulden. Dat moet er professioneel vergaderd worden met een strakke en duidelijke agenda, heldere conclusies, duidelijke notulen. Het vereist van eenieder een goede voorbereiding door stukken vooraf te lezen.

29/10/1997: De burgemeester laat weten dat de VSV Tonegido niet weg hoeft van de Rodelaan

3/11/1997: Gesprek over krachtenbundeling VSV Tonegido – VV Wilhelmus

21/11/1997: De burgemeester maant de VSV Tonegido om iets samen te gaan doen met de VV Wilhelmus. Voorzitter CAP Driel is daar niet tegen mits Devjo en SV Voorburg ook samen naar Westvliet verhuizen.

2/12/1997: Gesprek burgemeester met voorzitter voetbalverenigingen. De gemeenteraad wil geen bebouwing op Rodelaan. In januari 1998 komt een stedebouwkundige schets van Sytwende. Achter uw hoofdveld komt een waterpartij. Kan een hoofdklasser aan de Rodelaan blijven? Niemand zegt dat u weg moet. Het vergt een nieuwe beslissing van de gemeenteraad of u de Devjo-velden mag gebruiken. Stap die we nu zetten is Devjo naar ‘t Loo. Een hoofdklasser moet op een goed complex zitten. Als we gaan praten over een verhuizing naar Westvliet en een fusie met de VV Wilhelmus gaan wij ook investeren. We gaan het nu nog eens allemaal bezien en we zullen te zijner tijd beslissen of we verder gaan. Voor dat proces wil ik zo’n jaar uittrekken. Conclusie: Devjo en SV Voorburg fuseren en gaan naar ‘t Loo, Tonegido en Wilhelmus gaan praten over een eventuele fusie. Ik zeg niet dat die er komt. In 1998 zien we of er verdere stappen mogelijk zijn. Het proces groeit. Op een bepaalde tijd is de zaak rijp. De pers wordt geïnformeerd over een intensieve samenwerking met de VV Wilhelmus

Delen ?

Gerelateerde items